Poem -

Why Am I?

Why Am I?

I flow and I go,
I tow and I mow.
What am I?
I talk and I walk, 
I knock and I stalk.
What am I?
I poke and I choke,
I broke and I woke.
What am I?
I live and I give,
I outlive and forgive.
What am I?
I flow and I go and I
tow and I mow and I
talk and I walk and I
knock and I stalk and I
poke and I choke and I
broke and I woke and I
live and I give and I
outlive and forgive.
Why do I?
Because I’m alive.
Why Am I?

Like 1 Pin it 0